Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informácie k súhlasu so spracúvaním osobných údajov zo strany Richio s.r.o. v súvislosti so
zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení a doplnení niektorých zákonov účinným
od 25.5.2018.

Účel spracovania osobných údajov

• Poskytnutie bežných osobných údajov je podmienkou pre realizáciu objednávky,
odoslanie dopytu, žiadosti o cenovú ponuku resp. správy prostredníctvom webového
kontaktného formuláru.
• Zákonné vedenie povinnej účtovnej a daňovej evidencie zo strany spoločnosti
• Potenciálne využitie na marketingové účely – zasielanie reklamných emailov, newsletterov a pod.

Spracovateľ osobných údajov

Richio s. r. o.
Vŕbová 6, 821 07 Bratislava
IČO: 50920049

Spracovávané osobné údaje

• Základné identifikačne údaje v súvislosti s registráciou na webovej stránke, vytvorením
konta, vytvorením a odoslaním objednávky, odoslaním dopytu, žiadosti o cenovú ponuku
alebo žiadosti o poskytnutie informácie. V tomto prípade sa spracovávajú osobné údaje –
meno, sídlo/adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa.
• Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača.
• Cookies – malé dátové súbory vďaka ktorým si internetová stránka môže na určitý čas
uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť
písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na
zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu
internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení
vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby
znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve
internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia
a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Evidencia a archivácia osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10
rokov od poskytnutia súhlasu, resp. do doby pokiaľ tento súhlas kupujúci odvolá.
Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely,
pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.
Spracúvanie a evidencia osobných údajov kupujúceho je nevyhnutná aj na účely naplnenia
zákonných požiadaviek týkajúcich sa účtovnej a daňovej evidencie a archivácie (uchovávanie
účtovných dokladov po dobu 10 rokov).

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Vybrané osobné údaje (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo prípadne email) môžu byť pre
účely naplnenia objednávkového procesu poskytnuté vybraným tretím stranám – spoločnosti
zabezpečujúcej dodanie tovaru prípadne účtovnú evidenciu.

Práva kupujúceho v súvislosti so spracovaním osobných údajov

• Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov – Informácie zahŕňajú hlavne:
identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby,
účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie
príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín,
obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv,
možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných
osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému
rozhodovaniu a profilovaniu.
• Právo na prístup k osobným údajom – Kupujúci má právo na potvrdenie toho, či osobné
údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, má prístup k informáciám o spracúvaní,
kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov,
období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o
práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných
údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu,
informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie. Má právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných
údajov.
• Právo na opravu chybných alebo aktualizovaných osobných údajov
• Právo na výmaz – v prípade že evidencia vybraných osobných údajov nie je legislatívnou
povinnosťou pre Richio, s. r. o.
• Právo na obmedzenie spracovania – v prípade, požiadavky na spracovanie výhradne
najnutnejších údajov na zákonné účely.
• Právo na prenositeľnosť údajov – v nadväznosti na požiadavku kupujúceho na prenos
osobných údajov do inej spoločnosti.
• Právo uplatniť námietku na automatizované individuálne rozhodovanie – ak kupujúci zistí
alebo sa domnieva, že osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou súkromného a
osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
• Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR so sídlom na adrese
Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Forma uplatnenia práv

Kontaktné informácie pre uplatneie práv: Richio, s. r. o., tel.: +421 908 244 906, e-mail:
gofio@richio.eu, alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla spoločnosti. Všetky
informácie a vyjadrenia poskytujeme bezplatne.

Spôsob odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov

Písomne na adresu sídla spoločnosti Richio, s. r. o. s uvedením mena a priezviska žiadateľa,
adresy bydliska a vlastnoručného podpisu.

Zmeny v zhromaždení a spracovávaní osobných údajov

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov môžu podliehať zmenám alebo
doplneniam. V prípade, že dôjde k zmenám informácií o ochrane osobných údajov budú vo
vzťahu ku kupujúcemu účinné od tohoto dátumu.