VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na právne vzťahy medzi kupujúcim alebo spotrebiteľom a prevádzkovateľom internetového obchodu Richio.sk– Richio s. r. o., so sídlom Vŕbová 6, 821 07  Bratislava, IČO: 50 920 049, DIČ: 2120533283, IČ DPH: SK2120533283, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 120476/B. Orgány dozoru:Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/20140 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení pre predaj tovaru spotrebiteľovi alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľovi. Obchodné podmienky môže Prevádzkovateľ meniť a dopĺňať, týmto však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predošlých znení obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
Predmetom kúpnej zmluvy je tovar ponúkaný predajcom na e-shope stránky richio.eu (ďalej ako „tovar“ alebo aj ako „výrobok“). Predajca sa zaväzuje, že tovar dodá v riadnom stave, v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí: kontaktné údaje kupujúceho, presná špecifikácia tovaru, množstvo, cena, spôsob platby, spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.

Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje telefonicky alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

 

3. CENA
Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy. Platba pri prebratí zásielky (dobierka) pri doprave kuriérom je taktiež pripočítaná k cene.

 

4. PLATOBNÉ PODMIENKY
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, dobierkou v mieste dodania tovaru, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho alebo platobnou kartou online. Platbu kartou zabezpečuje platobná brána Barion.
Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom „akcia“ alebo „výpredaj“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

 

5. DODACIE PODMIENKY A NÁKLADY NA DODANIE TOVARU
Dopravu tovaru sprostredkúvame Slovenskou poštou alebo Zásielkovňou. Spôsob doručenia tovaru určuje kupujúci vo svojej objednávke na základe zverejneného cenníka na stránke www.richio.sk, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak, a to na adresu oznámenú kupujúcim v jeho objednávke. Dohoda o inom spôsobe doručenia musí byť obojstranná a predávajúci ju musí potvrdiť emailom. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 4 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky/emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku. Ceny poštovného sa riadia podľa platného cenníka Slovenskej pošty na https://cennik.posta.sk/.

Termín doručenia bude oznámený prostredníctvom emailu kupujúceho.Faktúru obdrží kupujúci v elektronickej forme. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať počet kusov položiek v zásielke a aj prípadné fyzické poškodenie tovaru.  V prípade zistenia vád môže kupujúci dôvodne odmietnuť zásielku prevziať. V prípade bezdôvodného odmietnutia kupujúceho prevziať zásielku bude táto zásielka považovaná za riadne prevzatú. DAP: S dodaním v mieste určenia.

 

6. STORNO OBJEDNÁVKY
1. Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do jej uhradenia. Storno musí nahlásiť e-mailom na adrese Gofio@richio.eu. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu spoločnosti. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese gofio@richio.eu. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

Príloha

Formulár na odstúpenie od zmluvy
(tento formulár môžete vyplniť a odoslať v prípade, že máte ako kupujúci záujem odstúpiť od zmluvy)

Príjemca: Richio s. r. o., Vŕbová 6, 821 07  Bratislava
e-mail: gofio@richio.eu
Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
a) ………………………………………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………………………………..
c) ………………………………………………………………………………………..

Dátum dodania tovaru: …………………………………………………………

Meno a priezvisko spotrebiteľa: …………………………………………………….

Adresa spotrebiteľa: ……………………………………………………………………..

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

Číslo objednávky:  ……………………………………………………………………………………..
Číslo faktúry:  ……………………………………
Súhlasím s vrátením peňažných prostriedkov na bankový účet číslo:
SK……………………………………

Dátum …………..

 

2. Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

·                     tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila niektorá zložka (suroviny) výrobku – tovaru.

·                     nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 15 dní.

 

7. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka. Pri výrobkoch musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Kupujúci je povinný sa starať (uchovávať) zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar na adrese sídla predávajúceho resp. prostredníctvom emailu na adrese gofio@richio.sk. Predávajúci zodpovedá len za tie vady tovaru, ktoré mal tovar pri doručení Kupujúcemu.

 

Začiatok plynutia záručnej doby
Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ , IČ DPH (ak eviduje) číslo telefónu a emailovú adresu. Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Prevádzkovateľ internetových stránok www.richio.eu sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.richio.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, odberu tovaru alebo pre relevantné reklamné ponuky na základe obchodných podmienok určených predávajúcim.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom resp. Obchodným zákonníkom, pričom práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.

Predávajúci si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Platnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich prijatia, t.j. dňa 15.01.2018 a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.richio.sk, t.j. dňa 15.01.2018